مجوز اقامت زندگی تک نفره و خانوادگی برای خارجی‌ها در کشور فرانسه

مجوز اقامت زندگی تک نفره و خانوادگی برای خارجی‌ها در کشور فرانسهاگر اهل کشور فرانسه نیستید و فردی خارجی به حساب می آیید اما روابط خانوادگی درکشور فرانسه داشته اید، تحت شرایط ویژه ای، امکان گرفتن مجوز اقامت تک نفره و خانوادگی دارید. این نوع مجوز اقامت، امکان کار کردن در این کشور را نیز به شما می دهد، یک سال اعتبار دارد و در صورت تحویل این مدرک به عنوان اولین مدرک اقامت، قابل تمدید هم خواهد بود و پس از آن به مدت چهار سال اعتبار خواهد داشت.

توجه: اگر اروپایی و یا اهل کشور الجزایر هستید تحت حمایت مجوز اقامت دیگری قرار می گیرید.

1.     همسر فرانسوی

مجوز اقامت فردی و یا خانوادگی مجوزی برای فرد به حساب می‌آید تا در کشور فرانسه زندگی و کار کند (به عنوان یک کارمند و یا غیر کارمند). به همین جهت نیازی به درخواست مجوز کار نخواهد بود.

شرایط:

ممکن است یکی از شرایط زیر را داشته باشید:

·         دارای یک ویزای بلند مدت هستید.

·         بدون ویزای بلند مدت وارد فرانسه شده اید.

·         پیش از این نوع دیگری از یک مجوز اقامت را دارا بوده اید.

درخواست مجوز

درخواست خود را بایستی دو ماه پیش از انقضای تاریخ ویزا و یا مجوز اقامت، در حوزه استانداری محل اقامت خود مطرح کنید. (اطلاعات بیشتر را در سایت حوزه استانداری محل اقامت خود به دست آورید.)

اگر درخواست خود را پس از زمان مقرر اعلام کنید (به جز در مواقع ضروری و یا ارائه ویزای معتبر) بایستی به عنوان هزینه­ی یک ویزای قانونی  180 یورو بپردازید.

2.     والدین کودک فرانسوی

مجوز اقامت فردی و یا خانوادگی مجوزی برای فرد به حساب می آید تا در کشور فرانسه زندگی و کار کند (به عنوان یک کارمند و یا غیر کارمند). به همین جهت نیازی به درخواست مجوز کار نخواهد بود.

شرایط

اگر در شرایط نامنظمی هستید می توانید مجوز اقامت موقت بگیرید.

برای این کار بایستی:

·         پدر و یا مادر کودک صغیر فرانسوی باشید.

·         از بدو تولد تا حداقل دو سالگی در نگهداری و آموزش کودک نقشی داشته باشید.

درخواست مجوز

درخواست خود را بایستی در حوزه استانداری محل اقامت خود مطرح کنید. (اطلاعات بیشتر را در سایت حوزه استانداری محل اقامت خود بدست آورید.)

مدارک مورد نیاز

·         ویزا و یا مجوز اقامت بلند مدت

·         گذرنامه (صفحات مربوط به وضعیت مدنی، تاریخ اعتبار و مهر ورود)

·         گواهی تولد با جزئیات خانوادگی و یا یک کپی کامل از گواهی تولد

·         در صورت تأهل یک گواهی ازدواج

·         گواهی تولد با جزئیات خانوادگی کودک

·         مدارکی جهت اثبات نقش والد در نگهداری و آموزش کودک مانند: گواهی های خرید (خوراک، پوشاک، وسایل بازی و غیره)، گواهی ( مسکن، کنترل مدرسه و غیره)، شواهدی چون رابطه عاطفی کودک (علاقه به بزرگ کردن کودک، آشنایی به محیط کودک و غیره)

·         گواهی اقامت حداقل سه ماهه

·         سه قطعه عکس

·         بهتر است بدانید که پرونده های وضعیت مدنی که به زبان فرانسه نیستند بایستی توسط مترجمی قابل اعتماد به زبان فرانسه برگردانده شوند.

·         در مدت انتظار برای تشکیل پرونده تان رسیدی دریافت خواهید کرد.

هزینه: بایستی 19 یورو برای تمبر و 250 یورو برای مالیات، جمعا 269 یورو توسط تمبرهای مالی معمولی پرداخت شود.

340 یورو برای تمدید ویزا پرداخت می شود که 50 یورو آن به هنگام درخواست پرداخت شده و در صورت امتناع از ادامه قابل استرداد نمی باشد.

ارائه رسید پرداخت وجه تمبر و مالیات هنگام تحویل مجوز الزامی است.

تحویل مجوز: مجوز توسط حوزه استانداری (براساس محل ارائه درخواست) به درخواست کننده تحویل داده خواهد شد.

اگر طی چهار ماه پاسخی مبنی بر این درخواست دریافت نشد، درخواست مجوز رد شده است.

مدت اعتبار

مجوز اقامت موقت تا یک سال اعتبار دارد و پس از آن قابل تمدید می باشد.

تمدید

می توان دو ماه پیش از رسیدن تاریخ انقضای مجوز اقامت موقت درخواست مجوز اقامت چند ساله داد ( با اعتبار دو ساله)، که بایستی همان مراحل درخواست اولیه را طی کرد.

توجه داشته باشید:

حتی اگر فرزند به سن بزرگسالی هم رسیده باشند می توان از این شرایط استفاده کرد.

پس از سه سال اقامت با مجوز اقامت می توان دو ماه پیش از تاریخ انقضای مجوز، در خواست یک مجوز اقامت ده ساله داد.

امتناع از صدور مجوز

اگر فرماندار در نظر داشت که مجوز اقامتتان را تمدید کند بایستی نظر کمیسیون مجوز اقامت را نیز لحاظ کند.

این امکان را دارید:

·         از کمک یک وکیل یا هر شخصی که خود انتخاب می کنید استفاده کنید.

·         نظر خود را به کمک یک مترجم ابراز کنید.

·         در صورت لزوم و در طول این پروسه از کمک های حقوقی هم بهره ببرید.

اگر مجوز اقامت ندارید و یا منقضی شده، رسیدی برای مجوز اقامت موقت دریافت کنید تا فرماندار تصمیم قطعی را در این مورد به اطلاعتان برساند.

کمیسیون مجوز اقامت توضیحات شما را به امانت حفظ می کند و همراه با استدلال خود به فرماندار انتقال می دهد. نظر کمیسیون با شما نیز به اشتراک گذاشته خواهد شد. فرماندار این اختیار را دارد که علی رغم نظر مثبت کمیسیون درخواست شما را رد کند.

3.     همسر یک شخص خارجی دارای مجوز اقامت

مجوز اقامت فردی و یا خانوادگی مجوزی برای فرد به حساب می آید تا در کشور فرانسه زندگی و کار کند (به عنوان یک کارمند و یا غیر کارمند). به همین جهت نیازی به درخواست مجوز کار نخواهد بود.

شرایط

ممکن است یکی از شرایط زیر را داشته باشید:

·         خانواده ای که پس از ورود به کشور شکل گرفته.

·         خانواده ای که مدتی طولانی در کشور سکونت داشته.

درخواست مجوز

درخواست خود را بایستی در حوزه استانداری محل اقامت خود مطرح کنید. (اطلاعات بیشتر را در سایت حوزه استانداری محل اقامت خود بدست آورید.)

مدارک مورد نیاز

·         ویزا و یا مجوز اقامت بلند مدت

·         گذرنامه (صفحات مربوط به وضعیت مدنی، تاریخ اعتبار و مهر ورود)

·         یک گواهی تولد با جزئیات خانوادگی و یا یک کپی کامل از گواهی تولد

·         در صورت تاهل یک گواهی ازدواج

·         در صورت داشتن فرزند، گواهی تولد فرزندان با جزئیات خانوادگی کودک

·         گواهی اقامت حداقل سه ماهه

·         سه قطعه عکس

بهتر است بدانید که پرونده های وضعیت مدنی که به زبان فرانسه نیستند بایستی توسط مترجمی قابل اعتماد به زبان فرانسه برگردانده شوند.

در مدت انتظار برای تشکیل پرونده تان رسیدی دریافت خواهید کرد.

هزینه: بایستی 19 یورو برای تمبر و 250 یورو برای مالیات، جمعا 269 یورو توسط تمبرهای مالی معمولی پرداخت شود.

340 یورو برای تمدید ویزا پرداخت می شود که 50 یورو آن به هنگام درخواست پرداخت شده و در صورت امتناع از ادامه قابل استرداد نمی باشد.

ارائه رسید پرداخت وجه تمبر و مالیات هنگام تحویل مجوز الزامی است.

تحویل مجوز: مجوز توسط حوزه استانداری (براساس محل ارائه درخواست) به درخواست کننده تحویل داده خواهد شد.

اگر طی چهار ماه پاسخی مبنی برا این درخواست دریافت نشد، درخواست مجوز رد شده است.

مدت اعتبار

مجوز اقامت موقت تا یک سال اعتبار دارد و پس از آن قابل تمدید می باشد.

تمدید

می توان دو ماه پیش از رسیدن تاریخ انقضای مجوز اقامت موقتدر خواست مجوز اقامت چند ساله داد ( با اعتبار دو ساله)، که بایستی همان مراحل درخواست اولیه را طی کرد.

توجه داشته باشید:

پس از سه سال اقامت با مجوز اقامت می توان دو ماه پیش از تاریخ انقضای مجوز، در خواست یک مجوز اقامت ده ساله داد.

امتناع از صدور مجوز

اگر فرماندار در نظر داشت که مجوز اقامتتان را تمدید کند بایستی نظر کمیسیون مجوز اقامت را نیز لحاظ کند. برای اینکه نظرتان در کمیسیون مطرح شود این فرصت را دارید که 15 روز پیش از موعد شورای کمیسیون نظر خود را در قالب نوشته تحویل کمیسیون دهید.

این امکان را دارید:

·         از کمک یک وکیل یا هر شخصی که خود انتخاب می کنید استفاده کنید.

·         نظر خود را به کمک یک مترجم ابراز کنید.

·         در صورت لزوم و در طول این پروسه از کمک های حقوقی هم بهره ببرید.

اگر مجوز اقامت ندارید و یا منقضی شده، رسیدی برای مجوز اقامت موقت دریافت کنید تا فرماندار تصمیم قطعی را در این مورد به اطلاعتان برساند.

کمیسیون مجوز اقامت توضیحات شما را به امانت نگه حفظ می کند و همراه با استدلال خود به فرماندار انتقال می دهد. نظر کمیسیون با شما نیز به اشتراک گذاشته خواهد شد. فرماندار این اختیار را دارد که علی رغم نظر مثبت کمیسیون درخواست شما را رد کند.

4.     فرزند یک خارجی دارای مجوز اقامت

مجوز اقامت فردی و یا خانوادگی مجوزی برای فرد به حساب می آید تا در کشور فرانسه زندگی و کار کند (به عنوان یک کارمند و یا غیر کارمند). به همین جهت نیازی به درخواست مجوز کار نخواهد بود.

شرایط

ممکن است یکی از شرایط زیر را داشته باشید:

·         خانواده ای که پس از ورود به کشور شکل گرفته.

·         خانواده ای که مدتی طولانی در کشور سکونت داشته.

درخواست مجوز

درخواست خود را بایستی در حوزه استانداری محل اقامت خود مطرح کنید. (اطلاعات بیشتر را در سایت حوزه استانداری محل اقامت خود بدست آورید.)

مدارک مورد نیاز

·         ویزا و یا مجوز اقامت بلند مدت

·         گذرنامه (صفحات مربوط به وضعیت مدنی، تاریخ اعتبار و مهر ورود)

·         یک گواهی تولد با جزئیات خانوادگی و یا یک کپی کامل از گواهی تولد

·         گواهی اقامت حداقل سه ماهه

·         سه قطعه عکس

بهتر است بدانید که پرونده های وضعیت مدنی که به زبان فرانسه نیستند بایستی توسط مترجمی قابل اعتماد به زبان فرانسه برگردانده شوند.

بهتر است بدانید که پرونده های وضعیت مدنی که به زبان فرانسه نیستند بایستی توسط مترجمی قابل اعتماد به زبان فرانسه برگردانده شوند.

در مدت انتظار برای تشکیل پرونده تان رسیدی دریافت خواهید کرد.

هزینه: بایستی 19 یورو برای تمبر و 250 یورو برای مالیات، جمعا 269 یورو توسط تمبرهای مالی معمولی پرداخت شود.

340 یورو برای تمدید ویزا پرداخت می شود که 50 یورو آن به هنگام درخواست پرداخت شده و در صورت امتناع از ادامه قابل استرداد نمی باشد.

ارائه رسید پرداخت وجه تمبر و مالیات هنگام تحویل مجوز الزامی است.

تحویل مجوز: مجوز توسط حوزه استانداری (براساس محل ارائه درخواست) به درخواست کننده تحویل داده خواهد شد.

اگر  طی چهار ماه پاسخی مبنی برا این درخواست دریافت نشد، درخواست مجوز رد شده است.

مدت اعتبار

مجوز اقامت موقت تا یک سال اعتبار دارد و پس از آن قابل تمدید می باشد.

تمدید

می توان دو ماه پیش از رسیدن تاریخ انقضای مجوز اقامت موقتدر خواست مجوز اقامت چند ساله داد ( با اعتبار دو ساله)، که بایستی همان مراحل درخواست اولیه را طی کرد.

توجه داشته باشید:

پس از سه سال اقامت با مجوز اقامت می توان دو ماه پیش از تاریخ انقضای مجوز، در خواست یک مجوز اقامت ده ساله داد.

امتناع از صدور مجوز

اگر فرماندار در نظر داشت که مجوز اقامتتان را تمدید کند بایستی نظر کمیسیون مجوز اقامت را نیز لحاظ کند. برای اینکه نظرتان در کمیسیون مطرح شود این فرصت را دارید که 15 روز پیش از موعد شورای کمیسیون نظر خود را در قالب نوشته تحویل کمیسیون دهید.

این امکان را دارید:

·         از کمک یک وکیل یا هر شخصی که خود انتخاب می کنید استفاده کنید.

·         نظر خود را به کمک یک مترجم ابراز کنید.

·         در صورت لزوم و در طول این پروسه از کمک های حقوقی هم بهره ببرید.

اگر مجوز اقامت ندارید و یا منقضی شده، رسیدی برای مجوز اقامت موقت دریافت کنید تا فرماندار تصمیم قطعی را در این مورد به اطلاعتان برساند.

کمیسیون مجوز اقامت توضیحات شما را به امانت نگه حفظ می کند و همراه با استدلال خود به فرماندار انتقال می دهد. نظر کمیسیون با شما نیز به اشتراک گذاشته خواهد شد. فرماندار این اختیار را دارد که علی رغم نظر مثبت کمیسیون درخواست شما را رد کند.

5.     ورود افراد صغیر خارجی

مجوز اقامت فردی و یا خانوادگی مجوزی برای فرد به حساب می آید تا در کشور فرانسه زندگی و کار کند (به عنوان یک کارمند و یا غیر کارمند). به همین جهت نیازی به درخواست مجوز کار نخواهد بود.

شرایط

اگر جزو یکی از گروه های زیر هستید می توانید از شرایط این بخش بهره ببرید:

·        قبل از 13 سالگی خارج از نظام خانواده وارد کشور فرانسه شده اید و به طور طبیعی از این سن با یکی از والدین زندگی کرده اید.

·        اهل کشور تونس هستید و پیش از 10 سالگی وارد کشور فرانسه شده اید.

·        در شرایط خاص و حداکثر تا 16 سالگی به کانون Ase ( کانون کمک به اجتماعی به کودکان) سپرده شده اید.

·        در کشور فرانسه به دنیا آمده اید و حداقل 8 سال به طور مستمر در این کشور سکونت داشته اید و تا سن ده سالگی حداقل پنج سال سابقه تحصیلی دارید.

درخواست مجوز

درخواست خود را بایستی در حوزه استانداری محل اقامت خود مطرح کنید. (اطلاعات بیشتر را در سایت حوزه استانداری محل اقامت خود بدست آورید.)

مدارک مورد نیاز

·         ویزا و یا مجوز اقامت بلند مدت

·         گذرنامه (صفحات مربوط به وضعیت مدنی، تاریخ اعتبار و مهر ورود)

·         یک گواهی تولد با جزئیات خانوادگی و یا یک کپی کامل از گواهی تولد

·         در صورت تاهل یک گواهی ازدواج

·         در صورت داشتن فرزند، گواهی تولد فرزندان با جزئیات خانوادگی کودک

·         مدارکی جهت اثبات سکونت در فرانسه مانند: ثبت نام در یک مرکز آموزشی، گزارش های مدرسه، مدارک اداری و غیره.

·         گواهی اقامت حداقل سه ماهه

·         سه قطعه عکس

 بهتر است بدانید که پرونده های وضعیت مدنی که به زبان فرانسه نیستند بایستی توسط مترجمی قابل اعتماد به زبان فرانسه برگردانده شوند.

در مدت انتظار برای تشکیل پرونده تان رسیدی دریافت خواهید کرد.

هزینه: بایستی 19 یورو برای تمبر و 250 یورو برای مالیات، جمعا 269 یورو توسط تمبرهای مالی معمولی پرداخت شود.

340 یورو برای تمدید ویزا پرداخت می شود که 50 یورو آن به هنگام درخواست پرداخت شده و در صورت امتناع از ادامه قابل استرداد نمی باشد.

ارائه رسید پرداخت وجه تمبر و مالیات هنگام تحویل مجوز الزامی است.

تحویل مجوز: مجوز توسط حوزه استانداری (براساس محل ارائه درخواست) به درخواست کننده تحویل داده خواهد شد.

اگر  طی چهار ماه پاسخی مبنی برا این درخواست دریافت نشد، درخواست مجوز رد شده است.

مدت اعتبار

مجوز اقامت موقتتا یک سال اعتبار دارد و پس از آن قابل تمدید می باشد.

تمدید

می توان دو ماه پیش از رسیدن تاریخ انقضای مجوز اقامت موقتدر خواست مجوز اقامت چند ساله داد ( با اعتبار دو ساله)، که بایستی همان مراحل درخواست اولیه را طی کرد.

پس از سه سال اقامت با مجوز اقامت می توان دو ماه پیش از تاریخ انقضای مجوز، در خواست یک مجوز اقامت ده ساله داد.

امتناع از صدور مجوز

اگر فرماندار در نظر داشت که مجوز اقامتتان را تمدید کند بایستی نظر کمیسیون مجوز اقامت را نیز لحاظ کند.

این امکان را دارید:

·         از کمک یک وکیل یا هر شخصی که خود انتخاب می کنید استفاده کنید.

·         نظر خود را به کمک یک مترجم ابراز کنید.

·         در صورت لزوم و در طول این پروسه از کمک های حقوقی هم بهره ببرید.

اگر مجوز اقامت ندارید و یا منقضی شده، رسیدی برای مجوز اقامت موقت دریافت کنید تا فرماندار تصمیم قطعی را در این مورد به اطلاعتان برساند.

کمیسیون مجوز اقامت توضیحات شما را به امانت نگه حفظ می کند و همراه با استدلال خود به فرماندار انتقال می دهد. نظر کمیسیون با شما نیز به اشتراک گذاشته خواهد شد. فرماندار این اختیار را دارد که علی رغم نظر مثبت کمیسیون درخواست شما را رد کند.

6.     فرد بدون ملیت و یا تحت حمایت متمم

درخواست خود را بایستی در حوزه استانداری محل اقامت خود مطرح کنید. (اطلاعات بیشتر را در سایت حوزه استانداری محل اقامت خود بدست آورید.)

شرایط

تحت شرایط این بند خواهید بود اگر

·        بدون ملیت باشید.

·        و یا تحت حمایت متمم قرار گرفته باشید

 اگر جزو یکی از دسته های ذیل هستید افراد خانوادتان می توانند از تمام حقوق مجوزتان بهره ببرند:

·        شریک زندگیتان که به طور قانونی با او ازدواج کرده اید، اگر حداقل 18 سال داشته باشد و این ازدواج پیش از درخواست پناهندگی­تان باشد و یا ازدواجتان دست کم یک سال زودتر رسمی شده باشد و زندگی مشترکتان همچنان ادامه داشته باشد.

·        شریک زندگیتان، اگر حداقل 18 سال دارد و پیش از اعلام درخواستتان یک زندگی پایدار و مستمر داشته اید.

·        فرزندانتان، اگر تمایل به اشتغال دارند در سن 18 سالگی و یا به محض ورود به 16 سالگی.

·        والدین تان ( که جزو اطرافیان درجه یکتان هستند)، در شرایطی که خردسال و یا مجرد باشید

 مدارک مورد نیاز

·         گواهی اقامت حداقل سه ماهه

·         سه قطعه عکس

·         گواهی OFPRA نسبت به وضعیت عدم ملیت و یا تحت حمایت متمم

در مدت انتظار برای تشکیل پرونده تان رسیدی دریافت خواهید کرد.

بهتر است بدانید که پرونده های وضعیت مدنی که به زبان فرانسه نیستند بایستی توسط مترجمی قابل اعتماد به زبان فرانسه برگردانده شوند.

هزینه: بایستی 19 یورو برای تمبر توسط تمبرهای مالی معمولی پرداخت شود.

ارائه رسید پرداخت وجه تمبر و مالیات هنگام تحویل مجوز الزامی است.

تحویل مجوز: مجوز توسط حوزه استانداری (براساس محل ارائه درخواست) به درخواست کننده تحویل داده خواهد شد.

اگر  طی چهار ماه پاسخی مبنی برا این درخواست دریافت نشد، درخواست مجوز رد شده است.

مدت اعتبار

مجوز اقامت موقت تا یک سال اعتبار دارد.

تمدید

یکی از شرایط زیر را انتخاب کنید:

·        بدون ملیت باشید.

·        و یا تحت حمایت متمم

امتناع از صدور مجوز

اگر فرماندار در نظر داشت که مجوز اقامتتان را تمدید کند بایستی نظر کمیسیون مجوز اقامت را نیز لحاظ کند. برای اینکه نظرتان در کمیسیون مطرح شود این فرصت را دارید که 15 روز پیش از موعد شورای کمیسیون نظر خود را در قالب نوشته تحویل کمیسیون دهید.

این امکان را دارید:

·         از کمک یک وکیل یا هر شخصی که خود انتخاب می کنید استفاده کنید.

·         نظر خود را به کمک یک مترجم ابراز کنید.

·         در صورت لزوم و در طول این پروسه از کمک های حقوقی هم بهره ببرید.

اگر مجوز اقامت ندارید و یا منقضی شده، رسیدی برای مجوز اقامت موقت دریافت کنید تا فرماندار تصمیم قطعی را در این مورد به اطلاعتان برساند.

کمیسیون مجوز اقامت توضیحات شما را به امانت نگه حفظ می کند و همراه با استدلال خود به فرماندار انتقال می دهد. نظر کمیسیون با شما نیز به اشتراک گذاشته خواهد شد. فرماندار این اختیار را دارد که علی رغم نظر مثبت کمیسیون درخواست شما را رد کند.

7.     از کار افتادگی

درخواست خود را بایستی در حوزه استانداری محل اقامت خود مطرح کنید. (اطلاعات بیشتر را در سایت حوزه استانداری محل اقامت خود بدست آورید.)

شرایط

اگر این شرایط را داشته باشید تحت این بند قرار می گیرید:

·        دارای یک مدرک ازکارافتادگی و یا بیماری از یک ارگان فرانسوی

·        حداقل ناتوانی 20%

درخواست مجوز

درخواست خود را بایستی در حوزه استانداری محل اقامت خود مطرح کنید. (اطلاعات بیشتر را در سایت حوزه استانداری محل اقامت خود بدست آورید.)

مدارک مورد نیاز

·         ویزا و یا مجوز اقامت بلند مدت

·         گذرنامه (صفحات مربوط به وضعیت مدنی، تاریخ اعتبار و مهر ورود)

·         یک گواهی تولد با جزئیات خانوادگی و یا یک کپی کامل از گواهی تولد

·         در صورت تاهل یک گواهی ازدواج

·         در صورت داشتن فرزند، گواهی تولد فرزندان با جزئیات خانوادگی کودک

·         گواهی ناتوانی حداقل 20%

·         گواهی یک ارگان فرانسوی مبنی بر پرداخت حقوق ازکارافتادگی

·         گواهی اقامت حداقل سه ماهه

·         سه قطعه عکس

بهتر است بدانید که پرونده های وضعیت مدنی که به زبان فرانسه نیستند بایستی توسط مترجمی قابل اعتماد به زبان فرانسه برگردانده شوند.

در مدت انتظار برای تشکیل پرونده تان رسیدی دریافت خواهید کرد.

هزینه: بایستی 19 یورو برای تمبر و 60 یورو برای مالیات، جمعا 79 یورو توسط تمبرهای مالی معمولی پرداخت شود.

ارائه رسید پرداخت وجه تمبر و مالیات هنگام تحویل مجوز الزامی است.

تحویل مجوز: مجوز توسط حوزه استانداری (براساس محل ارائه درخواست) به درخواست کننده تحویل داده خواهد شد.

اگر  طی چهار ماه پاسخی مبنی برا این درخواست دریافت نشد، درخواست مجوز رد شده است.

مدت اعتبار

مجوز اقامت موقت تا یک سال اعتبار دارد.

تمدید

می توان دو ماه پیش از رسیدن تاریخ انقضای مجوز اقامت موقتدر خواست مجوز اقامت چند ساله داد ( با اعتبار چهار ساله)، که بایستی همان مراحل درخواست اولیه را طی کرد.

امتناع از صدور مجوز

اگر فرماندار در نظر داشت که مجوز اقامتتان را تمدید کند بایستی نظر کمیسیون مجوز اقامت را نیز لحاظ کند.

این امکان را دارید:

·         از کمک یک وکیل یا هر شخصی که خود انتخاب می کنید استفاده کنید.

·         نظر خود را به کمک یک مترجم ابراز کنید.

·         در صورت لزوم و در طول این پروسه از کمک های حقوقی هم بهره ببرید.

اگر مجوز اقامت ندارید و یا منقضی شده، رسیدی برای مجوز اقامت موقت دریافت کنید تا فرماندار تصمیم قطعی را در این مورد به اطلاعتان برساند.

کمیسیون مجوز اقامت توضیحات شما را به امانت نگه حفظ می کند و همراه با استدلال خود به فرماندار انتقال می دهد. نظر کمیسیون با شما نیز به اشتراک گذاشته خواهد شد. فرماندار این اختیار را دارد که علی رغم نظر مثبت کمیسیون درخواست شما را رد کند.

  • تاریخ:1397/02/10

برخی از اخبار

در تماس باشید

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.